Pre nečlenov SRZ

Pre nových členov je vydanie povolenia na rybolov podmienené absolvovaním školení o rybárstve a následnom zložení písomného testu zameraného na overenie znalostí ohľadom rýb a rybárskeho zákona. Zložením tohto testu a uhradení potrebných poplatkov sa žiadateľ stáva kandidátom na člena SRZ. Žiadosti o prijatie za člena MsO SRZ Piešťany následne schvaľuje výbor organizácie.

Nečlenovia SRZ si môžu zakúpiť taktiež povolenie bez zloženia príslušných skúšok, pričom ide o tzv. hosťovacie povolenie, ktoré sa vydáva:

  • denné
  • týždenné
  • ročné

Držiteľ hosťovacieho povolenia musí mať taktiež rybársky lístok, ktorý sa kupuje na mestskom / obecnom úrade na úseku životného prostredia. Bez rybárskeho lístka nie je možné vydať hosťovacie povolenie resp. takto vydané povolenie je neplatné!

Rybársky lístok je možné si zakúpiť na každom mestskom alebo obecnom úrade s nasledujúcim rozsahom platnosti:

Týždenný 1,50 €
Mesačný 3,00 €
Ročný 7,00 €
Trojročný 17,00 €

Hosťovacie povolenie je možné si zakúpiť priamo v sídle organizácie, alebo v rybárskych potrebách Slávia, Rázusova ul. 7, 921 01 Piešťany, tel.: +421337729155, http://www.slaviaryby.sk/

Ceny hosťovacích povolení pre nečlenov:

Dĺžka platnosti povolenia Druh vody Cena
Denné K+P+L 17 €
Týždenné K 70 €
Týždenné (max. 3 dni lovu) P 40 €

 

Rybárska stráž