Dubová (2-0400-1-1)

2-0400-1-1

Potok Dubová od ústia pod priehradným telesom VN Sĺňava po cestný most Očkov – Pobedim pri obci Pobedim a sústava melioračných kanálov s tokom spojených. Platí ochrana rýb v zmysle ustanovenia § 13 odst. 5. písm. a),  zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve, v súlade s časom individuálnej ochrany rýb, v zmysle ustanovenia § 10  Vyhlášky MŽP SR.

Tento potok vedie naprieč celým mestom, pričom nad mestom si zachoval takmer svoj pôvodný charakter. Kedysi bol tento úsek využívaný na hospodársky chov rýb čo pripomínajú niektoré hrádzky na jeho toku, pričom len niektoré fungujú dodnes.V súčasnosti má potok Dubová charakter lovného revíru. Brehy sú trávnatého charakteru, pri brehoch sa často nachádza tŕstie, dno je po celom toku bahnité v hojným výskytom vodných rastlín.

V dolnej časti sú brehy ako aj tok samotný zregulované a okolie potoka slúži prevažne na rekreačné účely. No aj v tomto úseku sa naskýta niekoľko možností na rybolov.

Najčastejšie ulovené ryby sú jalec hlavatý, ostriež, plotica a kapor a čoraz častejšie zaznamenávame aj úlovky šťuky – viackrát pekných rozmerov.

Rybárska stráž