Pre členov SRZ

Povolenia na rybolov pre členov SRZ sa vydávajú vždy na príslušný kalendárny rok, pričom vydanie povolenia je závislé na odovzdaní riadne vyplneného Povolenia na rybolov a prehľadu o úlovkoch za rok predchádzajúci. Povolenie za príslušný kalendárny rok je každý vlastník povolenia povinný odovzdať riadne vyplnené najneskôr do 15. januára roku nasledujúceho na materskej organizácii – Lipová ul. 70/10, Piešťany.

Každý člen SRZ, ktorý loví ryby na revíroch SRZ je povinný okrem Povolenia na rybolov vlastniť aj členský preukaz s platnou členskou známkou a platný Rybársky lístok.

Rybársky lístok je možné si zakúpiť na každom mestskom alebo obecnom úrade s nasledujúcim rozsahom platnosti:

Týždenný 1,50 €
Mesačný 3,00 €
Ročný 7,00 €
Trojročný 17,00 €

Členský poplatok je každý člen povinný uhradiť najneskôr do 31.3. príslušného kalendárneho roku. V prípade, že tak neurobí, stráca jeho členstvo v SRZ platnosť.

 

Rybárska stráž