Rimplerova važina (2-4413-1-1)

2-4413-1-1

Rimplerova važina (4 ha) od výtoku z podzemia, ľavo brežný priesakový kanál VN Sĺňava, Sokolovská važina (3 ha) a Ratnovský potok od ústia do Váhu po pramene. Platí ochrana rýb v zmysle ustanovenia § 13 odst. 3, zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve, v súlade s časom individuálnej ochrany rýb, v zmysle ustanovenia § 10  Vyhlášky MŽP SR.

Rimplerovu važinu je možné rozdeliť na časť zregulovanú a časť nezregulovanú.

Zregulovaná časť sa nachádza v hornej a spodnej časti revíru, kde slúži ako odvodňovací kanál. Brehy sú pokryté kachlicami ako nad vodou, tak aj pod vodou, pričom dno je štrkové a hladina je v letných mesiacoch pokrytá vodnými rastlinami. Tieto časti majú mierne prúdivý charakter s malou šírkou (cca 3m). Aj napriek týmto zdanlivo nevyhovujúcim podmienkam sa v týchto úsek výborne darí jalcom hlavatým, karasom, kaprom a šťukám. Výnimočné nie sú ani úlovky trofejných rozmerov.

V strednej, nezregulovanej, časti revíru prevláda charakter vody typický pre važiny a ramená rieky Váh – takmer stojatá voda, bahnité dno, hlinité brehy pokryté trávou a rýchlo rastúcimi nížinnými drevinami. Hĺbka vody sa pohybuje do 2m, pričom ani tento revír v zime nezamŕza – vďaka napájaniu z Obtokového ramena. Typickými zástupcami rybej ríše sú kapor, karas, plesáč, úhor, sumec a šťuka.

Rybárska stráž