Aktuality

Oznámenie o zrušení propagačnej skrinky

Vážení členovia MsO SRZ Piešťany, na základe oznámenia Odboru orgnizačného a informatiky Mesta Piešťany, nám bolo s platnosťou od 30.9.2021 zrušené užívanie propagačnej skrinky na ulici Nálepková (pri trhovisku).

Vlastníkom a správcom propagačnej skrinky je Mesto Piešťany.

Stalo sa tak po vykonaní kontroly pracovníkmi uvedeného odboru a ich konštatovaní, že MsO SRZ Piešťany užíva dve propagačné skrinky, čo je v rozpore s platnou smernicou č. 4/2008 — Zásady poskytovania propagačných skriniek na území mesta Piešťany.

Výbor sa intenzívne zaoberá danou problematikou a v súčasnej dobe hľadá spôsob ako nahradiť informovanosť našich členov v danej lokalite Piešťan. Do tej doby môžu naši členovia získavať informácie o dianí v našej MsO prostredníctvom web stránky MsO SRZ Piešťany a prostredníctvom našich propagačných skriniek na ulici Štefániková (pri kostole) a pred sídlom našej MsO, na ulici Lipová 70/10.

Všeobecný zákaz lovu rýb – násada pstruha dúhového

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB                            

Druh vysadených rýb: Pstruh dúhový – Pd2

Zákaz lovu rýb od: 7.10.2021 do 14.10.2021 vrátane

Lov rýb je povolený od 15.10.2021 

Štrkovisko Dlhé Kusy 2-3140-1-1   

Štrkovisko Kazeta č. 4 2-3303-1-1

Štrkovisko Kazeta č. 2 2-3301-1-1

Všeobecný zákaz lovu rýb

Pozor! Od 15.3 – 31.5. platí všeobecný zákaz lovu rýb na revíroch : Rimplerova Važina , Obtokové Rameno, Agátky a VN Sĺňava

Covid pomocník pre rybárov

Vážení členovia MsO SRZ Piešťany,

Dávame Vám do pozornosti jednoduchú aplikáciu, ktorú nájdete na www.covidsport.sk a ktorá informuje o tom, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze.

Školenia a skúšky nových členov – deti

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo detí v MsO SRZ Piešťany sú pre pandémiu zrušené !

 • Zákony o rybolove a jeho vykonávacia vyhláška
 • Určovanie druhov rýb
 • Stanovy SRZ
 • Spôsoby lovu rýb, plávana, feeder, privlač
 • Ochrana rýb a hospodárenie
 • Absolvovanie skúšky

Svoje znalosti bude záujemca o členstvo preukazovať formou testu alebo formou otázok.

Pri školení a prednáškach je potrebné, aby bol prítomný aj zákonný zástupca (rodič) alebo príbuzný !

Posledný termín pre školenie deti sa bude konať 17.2.2021

Prihláška je tu : http://piestany.mosrz.sk/wp-content/uploads/2020/09/Prihlaska-do-18-rokov-1.pdf

Výdaj povolení na rybolov pre rok 2021

Výdaj povolení na rybolov pre rok 2021 bude pokračovať v režime ako doteraz. Mení sa len deň výdaja, a to od 1.2. 2021 každú stredu od 16:00-17:00 hodiny.

Výbor MsO SRZ Piešťany oznamuje svojim členom, že vzhľadom na vydané protipandemické opatrenia Covid – 19,(zákaz vychádzania) platné na území Slovenskej republiky nie je možný výdaj povolení na rybolov pre rok 2021 obvyklým spôsobom.  Výdaj povolení bude realizovaný len na základe doručenia členského preukazu, zaplateného príslušného poplatku(napr. členský poplatok, miestne povolenie, zväzové povolenie, brigáda…) a telefonického kontaktu. Členský preukaz, doklad o zaplatení predpísaného poplatku spolu s telefonickým kontaktom žiadateľ doručí prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iným vhodným spôsobom do schránky MsO SRZ Piešťany, ul. Lipová 70/10, v  zalepenej obálke. Na obálku treba napísať : meno, priezvisko, telefónne číslo a druh povolenia, ktoré požadujete vydať !

Vybavovanie jednotlivých žiadostí  bude priebežné a bude spracované v priebehu 1 až 3 dní, v závislosti od množstva prijatých žiadostí a kapacitných možností personálu MsO.

Každú stredu od 16:00 – 17:00 sa budú vydávať hotové doklady na MsO SRZ Piešťany, cez výdajné okienko. Prípadne môže byť povolenie zaslané žiadateľovi aj poštou.

S výdajom začíname od 15.1.2021 

Podmienkou výdaja povolenia na rok 2021 je odovzdaná správne vyplnená povolenka  na rybolov  za rok 2020!    

Spôsob platenia poplatkov je nasledovný:

Číslo účtu MsO SRZ Piešťany je: SK83 0900 0000 0000 4827 8028
1. spôsob: Úhrada Bankovým prevodom:
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia
Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko

2. spôsob: Vklad na účet v Slovenskej sporiteľni v hotovosti  na účet MsO  SRZ Piešťany
Číslo účtu: SK83 0900 0000 0000 4827 8028
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia
Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko
Slúži namiesto šeku, teda kto nemá možnosť platiť bankovým prevodom.

3. spôsob: Poštovou poukážkou:
Predtlačenú poštovú poukážku je možné zaslať členovi na požiadanie  aj poštou.

Ceny jednotlivých povolení pre členov MsO:  

 • Celozväzová              146, €  Neodpracovaná brigáda  
 • Celozväzová              116, €   Odpracovaná brigáda 
 • Celozväzová, zľavnená    110,- €    Dôchodcovia ,Ženy, ZŤP 
 • Miestne povolenie            106,-€   Neodpracovaná  brigáda 
 • Miestne povolenie              76,-€   Odpracovaná brigáda 
 • Miestne, zľavnené              70,- €   Dôchodcovia ,Ženy, ZŤP 
 • Celozväzový,  deti 6 -14 rokov     25,- €
 • Miestne, deti  6 -14- rokov           15,- €
 • Miestne, deti 3-5 rokov  ( bezplatne ) 
 • Celozväzová 6 -14 rokov        10,- €
 • Celozväzová, mládež od 15-17   97,-€ 
 • Miestne, mládež od 15-17            57,-€ 
 • Členský poplatok + príspevok na športovú činnosť 30,-€

Pokiaľ člen MsO platí len členský poplatok a nemá odpracovanú brigádu, je povinný uhradiť sumu  60,- € .

Rybárska stráž