Kontrolná komisia

Hlavnou úlohou kontrolnej komisie je dohliadať na správnosť chodu organizácie, na správu majektu organizácie a na spôsob nakladania s ním. Kontrolná komisia spravidla vždy na členskej schôdzi prednáša Správu kontrolnej komisie a hodnotí predchádzajúci rok. Kontrolná komisia  dohliada na hospodárenie organizácie a v prípade potreby nahliada do účtovných dokladov, do záznamov o vydaných povoleniach na rybolov atď.

Taktiež sa zúčastňuje zarybňovania revírov, kde kontroluje jednak nakládku nakupovaných rýb a taktiež aj ich správne a vopred určené nasádzanie do jednotlivých revírov.

Kontrolná komisia pre obdobie rokov 2018-2021 pôsobí v nasledujúcom zložení:

Predseda:

  • Pavol Dzurka

Členovia:

  • Valstimil Strečanský
  • Roman Joštic

Zákaz lovu kapra


Zákaz lovu vysadených Druhov Rýb

Štrkovisko  Dlhé kusy 2-3140-1-1

 Druh vysadených rýb: Kapor Rybničný - K3

Zákaz lovu rýb od: 02.04.2021 do 29.04. 2021 vrátane

Lov s privlastnením kapra je povolený od 30.04.2021

 

Lov je povolený, avšak kapor sa nesmie privlastňovať !

This will close in 45 seconds

Rybárska stráž