Kontrolná komisia

Hlavnou úlohou kontrolnej komisie je dohliadať na správnosť chodu organizácie, na správu majektu organizácie a na spôsob nakladania s ním. Kontrolná komisia spravidla vždy na členskej schôdzi prednáša Správu kontrolnej komisie a hodnotí predchádzajúci rok. Kontrolná komisia  dohliada na hospodárenie organizácie a v prípade potreby nahliada do účtovných dokladov, do záznamov o vydaných povoleniach na rybolov atď.

Taktiež sa zúčastňuje zarybňovania revírov, kde kontroluje jednak nakládku nakupovaných rýb a taktiež aj ich správne a vopred určené nasádzanie do jednotlivých revírov.

Kontrolná komisia pre obdobie rokov 2018-2021 pôsobí v nasledujúcom zložení:

Predseda:

  • Pavol Dzurka

Členovia:

  • Valstimil Strečanský
  • Roman Joštic

Maximálna miera kapra


Upozorňujeme všetkých rybárov na dodržiavanie MAXIMÁLNEJ miery kapra - 60cm.

To znamená, že privlastnenie si kapra nad túto mieru nie je dovolené a bude postihované podľa platných predpisov.

Rybárska stráž