Rimplerova Važina

2-4413-1-1

Rimplerova važina (4 ha) od výtoku z podzemia, ľavobrežný priesakový kanál VN Sĺňava. Pozor - tento revír zahŕňa aj revíry Sokolovská važina  (3 ha) pri obci Sokolovce a  Ratnovský potok od ústia do Váhu po pramene. Platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5.

Rimplerovu važinu je možné rozdeliť na časť zregulovanú a časť nezregulovanú.

Zregulovaná časť sa nachádza v hornej a spodnej časti revíru, kde slúži ako odvodňovací kanál. Brehy sú pokryté kachlicami ako nad vodou, tak aj pod vodou, pričom dno je štrkové a hladina je v letných mesiacoch pokrytá vodnými rastlinami. Tieto časti majú mierne prúdivý charakter s malou šírkou (cca 3m). Aj napriek týmto zdanlivo nevyhovujúcim podmienkam sa v týchto úsek výborne darí jalcom hlavatým, karasom, kaprom a šťukám. Výnimočné nie sú ani úlovky trofejných rozmerov.

V strednej, nezregulovanej, časti revíru prevláda charakter vody typický pre važiny a ramená rieky Váh - takmer stojatá voda, bahnité dno, hlinité brehy pokryté trávou a rýchlo rastúcimi nížinnými drevinami. Hĺbka vody sa pohybuje do 2m, pričom ani tento revír v zime nezamŕza - vďaka napájaniu z Obtokového ramena. Typickými zástupcami rybej ríše sú kapor, karas, plesáč, úhor, sumec a šťuka.