Ceny povolení na rok 2020

Výbor MO SRZ Piešťany v súlade so smernicou RADY SRZ Žilina č. 1947/624/19 - Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov pre rok 2020, boli stanovené ceny povolení a členských známok pre rok 2020 nasledovne:

MIESTNE POVOLENIA

KAPROVÉ   VODY (K)
Dospelí 40,00 €
Detské od 6   rokov do 14 rokov veku vrátane 14,00 €
Detské do 6   rokov - bezplatné 0,00 €
Hosťovacie povolenie
Denné 20,00 €
Týždenné 40,00 €
Hosťovacie povolenie detské od 6 do 14 rokov   veku vrátane
Denné 2,00 €
Týždenné 5,00 €
 PSTRUHOVÉ VODY (P)
Dospelí 17,00 €
Detské od 6   rokov do 14 rokov veku vrátane 15,00 €
Povolenie pre nečlenov SRZ
Denné - K, P, L 20,00 €
Týždenné -   kaprové(K) 80,00 €

ZVÄZOVÉ POVOLENIA

KAPROVÉ VODY (ZKP)
Zväzové   povolenia dospelý 40,00 €
Detské od 6   rokov do 14 rokov veku vrátane 10,00 €
Pre nečlena SRZ   - denné K,L,P 20,00 €
Pre nečlena SRZ   - týždenné K 80,00 €
Zakúpenie ZKP je podmienené zakúpením si   akéhokoľvek nezľavneného miestneho povolenia
PSTRUHOVÉ POVOLENIA
Hosťovacie povolenie
Denné - VVN   Bešeňová ,,chyť a pusť" 7,00 €
Denné - VN   Dedinky 10,00 €

ČLENSKE ZNÁMKY

Členská známka   - FO  od 6 rokov do 14 rokov veku   vrátane 1,00 €
Členská známka   - FO  od 15 rokov do 17 rokov veku   vrátane 17,00 €
Členská známka   - dospelý 23,00 €
Príspevok na   odstrel kormorána, resp. detskú činnosť 1,00 €

INÉ POPLATKY

Zápisné - nový člen  100,00 €
Zápisné -  obnovenie členstva 100,00 €
Neodpracovaná   brigáda - príspevok na zarybnenie 30,00 €
 

Príklady cien jednotlivých povolení

Miestne povolenie kaprové, bez   štátneho rybárskeho lístku dospelí
členská   známka        23,00 €
príspevok   kormorán   1,00 €
povolenie   miestne    40,00 €
SPOLU                64,00 €
FO od 6 rokov - 14 rokov veku vrátane
členská známka 1 €
povolenie                 14,00 €
Spolu 15,00 €
FO od 15 rokov - 17 rokov veku vrátane
členská   známka         17,00 €
povolenie                     33,00 €
spolu                   50,00 €
Celozväzové kaprové povolenie bez štátneho rybárskeho lístku, dospelí
členská   známka        23,00 €
príspevok   kormorán      1,00 €
povolenie   miestne       40,00 €
povolenie   zväzové        40,00 €
spolu                        104,00 €
Zlavnený(dôchodcovia, ženy, študenti, ZŤP)
členská   známka        23,00 €
príspevok   kormorán      1,00 €
povolenie   miestne       33,00 €
povolenie   zväzové        40,00 €
Spolu 97,00 €
FO od 6 rokov    do 14 rokov veku vrátane
členská známka 1 €
povolenie   miestne       14,00 €
povolenie   zväzové       10,00 €
spolu                      25,00 €
FO od 15 rokov do 17 rokov veku vrátane
členská   známka       17,00 €
povolenie   miestne      33,00 €
povolenie   zväzové      40,00 €
spolu                       90,00 €
   
POZOR!  Brigádnická povinnosť sa týka aj mládeže nad 18 rokov

Na základe vydanej smernice pre vydávanie povolení na rok 2020 z SRZ RADY Žilina každý žiadateľ o zväzové povolenie je povinný si zakúpiť aj miestne povolenie na rybolov. Bez zakúpenia miestneho povolenia na rybolov nemôže byť vydané zväzové povolenie na rybolov.

Člen MsO, ktorý nebude žiadať  o vydanie povolenia na rybolov pre na rok 2020, sa tým nezbavuje povinnosti zaplatiť členskú známku v takej výške ako je hore uvedené. V prípade nezaplatenia členského príspevku do 31.3.2020 členovi členstvo v SRZ zaniká.

Každý člen MsO, ktorému bola uložená brigádnická povinnosť  v zmysle Brigádnického poriadku  našej MsO, mal v roku v roku 2019  odpracovať v prospech organizácie 5 brigádnických hodín. V prípade, že člen neodpracoval stanovený počet hodín je povinný kompenzovať nesplnenie tejto povinnosti  zaplatením jednorazového  poplatku 30 €. Tento poplatok sú povinní zaplatiť aj členovia, ktorí si pre rok 2019 zaplatili len členské známky a nemali vyzdvihnuté povolenie na rybolov.

Vydávanie členských známok a povolení na rybolov:

Povolenia na rybolov sa budú vydávať  v kancelárii našej  MsO. Žiadateľ  predloží členský preukaz pre účel overenia splnenia  zákonnej povinnosti  odovzdania povolenia na rybolov  z predchádzajúceho roku. Ak žiadate o vydanie povolenia na rybolov pre rok 2020 nebude mať v členskom preukaze vyznačené potvrdenie o odovzdaní povolenia na rybolov z predchádzajúceho roku, nebude mu aktuálne povolenie na rybolov vydané. Úhradu za vydanie povolenia je možné zrealizovať zaplatením príslušného poplatku, prostredníctvom  šeku poštovej služby, alebo prostredníctvom internet benkingu,  na účel našej MsO.  Vydávanie ročných a trojročných rybárskych lístkov je v kompetencii MsÚ Piešťany a obecných úradov v mieste trvalého bydliska.

Termíny vydávania povolení:

 • 02.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 03.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 07.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 08.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 09.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 10.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 13.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 14.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 15.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 17.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 18.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 20.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 21.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 22.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 23.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 24.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 27.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 29.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • 31.01.2020  od 15:30 do 18:00 hod.
 • Ďalej bude vydávanie povolení realizované v zmysle stránkových hodín našej  MsO, t.j. každý Pondelok, Stredu a Piatok v čase od 15.30 hod do 18.00 hod.

 

Upozorňujeme členov našej organizácie, že od 01.01.2019 platí nový zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a jeho vykonávacia vyhláška č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva tento zákon. Od 01.01.2020 platí  aj nový miestny rybársky poriadok našej MsO a taktiež nový Zväzový poriadok . Žiadame všetkých členov, aby si osvojili tieto nové právne normy a tým predišli zbytočným problémom.