Pre členov SRZ

Povolenia na rybolov pre členov SRZ sa vydávajú vždy na príslušný kalendárny rok, pričom vydanie povolenia je závislé na odovzdaní riadne vyplneného Povolenia na rybolov a prehľadu o úlovkoch za rok predchádzajúci. Povolenie za príslušný kalendárny rok je každý vlastník povolenia povinný odovzdať riadne vyplnené najneskôr do 15. januára roku nasledujúceho na materskej organizáci - Lipová ul. 70/10, Piešťany.

Každý člen SRZ, ktorý loví ryby na revíroch SRZ je povinný okrem Povolenia na rybolov vlastniť aj členský preukaz s platnou členskou známkou a platný Rybársky lístkok.

Rybársky lístok je možné si zakúpiť na každom mestskom alebo obecnom úrade s nasledujúcim rozsahom platnosit:

Týždenný 1,50 €
Mesačný 3,00 €
Ročný 7,00 €
Trojročný 17,00 €

 Členský poplatok je každý člen povinný uhradiť najneskôr do 31.3. príslušného kalendárneho roku. V prípade, že tak neurobí, stráca jeho členstvo v SRZ platnosť.

Hosťovacie povolenie je možné si zakúpiť priamo v sídle organizácie, alebo v rybárskych potrebách Slávia, Rázusova ul. 7, 921 01 Piešťany, tel.: +421337729155, http://www.slaviaryby.sk/