Násada kapra K2 a jej označenie

03.11.2014 sme dodali do revírov Kazety č. 1-4 kapra K2 o celkovej hmotnosti 500kg v nasledujúcom zložení

  • Kazeta č. 1 : 80kg
  • Kazeta č. 2 : 100kg
  • Kazeta č. 3 :120kg
  • Kazeta č. 4 : 200kg

Pred vypustením kaprov do revírov bolo 350ks označených za účelom zisťovania ich prírastkov na týchto revíroch ako aj kvôli sledovaniu zdravotného stavu a kondície rýb. Tieto ryby budú v budúcnosti veľmi cennými zdrojmi informácií o podmienkach v ktorých žijú, ako rastú a aké podmienky sú celkovo na Kazetách na rast rýb.

Kapry sú označený pod chrbtovou plutvou silikónovou značkou, ktorá ich nijakým spôsobom neobmedzuje ani neohrozuje.

Na základe tohto značenia prosíme rybárov, aby po ulovení takejto ryby, ktorá nedosahuje lovnú mieru túto rybu s náležitou opatrnosťou pustili späť do vody a poznačili si jej dĺžku, event. váhu (aj odhadom) a so značkou nijako nemanipulovali. Na poznačenie si týchto údajov pri pustených rybách môžte využiť poslednú stranu prehľadu o úlovkoch - neprivlastnené úlovky (úlovky vrátené späť do vody) pričom prosíme uviesť do riadku písmeno "Z" (ako značkovaný). Privlastnenú rybu si je loviaci samozrejme povinný riadne zapísať do prehľadu o úlovkoch a za kolonkou "kontrola" porosíme uviesť písmeno "Z" (ako značkovaný).

Bližšie informácie ohľadom značkovania alebo prípadné úlovky značkovaných rýb môžte hlásiť aj nasledovne:

Za všetky poskytnuté informácie vopred ďakujeme.