Úhyn rýb na potoku Dubová

Dňa 06.08.2015 došlo k hromadnému úhynu rýb na potoku Dubová, revír 2-0400-1-1 v úseku od ulice Dominika Tatarku až po ústie potoka do Váhu pod VN Sĺňava. Vyhynulo 99% všetkých rýb, ktoré sa na uvedenom úseku vyskytovali. Po následnej kontrole revíru a zbieraní uhynutých rýb možno konštatovať, že z pôvodnej ichtyomasy prežilo len zopár kusov karasa striebristého a jalca hlavatého.

Najväčšie straty sme zaznamenali v podobe rýb:

  • jalec hlavatý
  • šťuka severná
  • ostriež zelenkavý
  • boleň dravý
  • plotica obyčajná
  • hrúz škvrnitý
  • belička európska
  • lopatka dúhová
  • hrúz fúzatý

Pravdepodobnou príčinou úhynu rýb sa stal únik splaškov kanalizácie a znečistenej dažďovej vody do potoka z potrubia priamo pod cestným mostom na ulici D. Tatarku.

Hneď po zistení úhynu boli na revír prizvané zodpovedné inštitúcie: hospodár MsO SRZ Piešťany, Inšpekcia životného prostredia, Okresný úrad životného prostredia, Štátna vetrinárna správa, Polícia SR, Slovenský vodohospodárky podnik (povodie Váhu) a zástupcovia spoločnosti TAVOS. Na revíri boli odobraté vzorky vody, ktoré sú v súčasnosti predmetom šetrenia. Úhyn rýb bol hospodárom zmonitorovaný a zdokumentovaný, pričom všetky zistené údaje boli zaslané zodpovednému ichtyológovi na vyčíslenie celkovej škody. Zároveň bolo na Polícii SR podané trestné oznámenie. Pozbierané uhynuté ryby sme odovzdali na likvidáciu do kafilérie.

S poľutovaním môžme konštatovať že to, čo sme sa na potoku Dubová snažili dosiahnuť a to pestrú druhovú rozmanitosť a revír zaujímavy aj pre rybárov, predovšetkým pre deti je preč spolu s niekoľko ročnou snahou nás všetkých.

Verím a vynaložím maximálne úsilie na to, aby sa kompentní nad danou situáciou zamysleli a riešili ju, nakoľko podobná vec sa bude na tomto revíri objavovať po každom silnejšom daždi, ktoré sú stale častejšie a častejšie.

Na mesiac September bude zvolané stretnutie pracovnej skupiny v podobe všetkých dotknutých strán, aby sa nám podarilo takéto situácie eliminovať.

Dotknutý revír zostáva aj naďalej lovným bez dodatočných obmedzení, avšak prípadné úlovky sú pochybné. Zároveň by som rád vyzval rybárov, aby aj v budúcnosti zvážili konzumáciu prípadne ulovených rýb na tomto úseku potoka, nakoľko táto situácia je dlhodobého charakteru a v minulosti sa viackrát takáto havária opakovala.

Martin Rajčan

hospodár MsO SRZ Piešťany