Mimoriadna členská schôdza

Vážené dámy, Vážení páni, priatelia rybári,

Srdečne pozývame všetkých členov MsO SRZ Piešťany na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 12.10.2019, od 9:00 hod. v Dome Umenia Piešťany.

PROGRAM

  • Otvorenie a kontrola uznášania schopnosti mimoriadnej členskej schôdze
  • Voľba pracovného predsedníctva
  • Voľba mandátovej komisie
  • Voľba návrhovej komisie
  • Voľba volebnej komisie
  • Správa mandátovej komisie
  • Predstavenie  kandidátov na delegátov na XIII. Mimoriadny Snem SRZ
  • Voľba  delegátov a náhradníkov na XIII. Mimoriadny Snem SRZ
  • Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!     

 S úctou,

 Výbor MsO SRZ Piešťany