Návrh kandidátov do orgánov ZO

Výbor MsO SRZ Piešťany   informuje svojich  členov, že v zmysle  ustanovenia článku IV., bodu 2. ,Volebného poriadku základných organizácií SRZ,  je možné podať návrhy kandidátov do orgánov  ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka. Svoje návrhy môžu členovia MsO SRZ Piešťany podať najneskôr do 5.2.2018.

Spôsob podania návrhu:

  1. osobne v kancelárii MsO, počas úradných hodín,

  2. prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky tak, aby bol návrh kandidáta doručený v uvedenej lehote,

  3. najneskôr na posledné zasadnutie výboru dňa 5.2.2018

Povinné náležitosti návrhu kandidáta podľa bodu 4 až 7, článku IV., Volebného poriadku   základných organizácií SRZ.

Bod 4. Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom.

Bod 5. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti: a) meno a priezvisko, titul kandidáta, b) trvalé bydlisko, c) vek, d) funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na mestskú konferenciu, delegát na Snem SRZ), e) pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň, f) doba členstva v SRZ, g) doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ, h) druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení, i) udelené vyznamenania a j) krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.

Bod 6. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje: a) miesto a dátum vyhotovenia návrhu, b) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a c) súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom.

Bod 7. Vzor návrhu kandidáta do orgánu ZO SRZ je neoddeliteľnou súčasťou tohto Volebného poriadku.

Návrh kandidáta  sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je možné si stiahnuť na internetovej adrese: http://www.srzrada.sk/aktuality/pravny-referat-aktualne/volby-do-organov-zo-srz-v-roku-2018-a-ich-priebeh/