Členská schôdza 2018

Vážené dámy, Vážení páni, priatelia rybári,

Srdečne pozývame všetkých členov MsO SRZ Piešťany na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 03.03.2018, od 9:00 hod. v Dome Umenia Piešťany.

 PROGRAM 

 • Otvorenie a kontrola uznášania schopnosti výročnej členskej schôdze
 • Voľba pracovného predsedníctva
 • Voľba mandátovej komisie 
 • Voľba návrhovej komisie
 • Voľba volebnej komisie
 • Správa mandátovej komisie
 • Správa o činnosti organizácie výboru za rok 2017
 • Správa o hospodárení organizácie v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 • Správa kontrolnej komisie za rok 2017
 • Plán hlavných úloh na rok 2018
 • Návrh stanov SRZ
 • Predstavenie kandidátov na členov výboru, kontrolnej komisie pre volebné obdobie 2018 až 2022 a kandidátov na delegátov na XII. Snem SRZ.
 • Voľba členov výboru , Kontrolnej komisie a náhradníkov pre volebné obdobie 2018 – 2022 a voľba delegátov a náhradníkov na XII. Snem SRZ.
 • Diskusia
 • Prijatie uznesení z výročnej členskej schôdze
 • Záver

Na schôdzi je nutné sa preukázať platným členským preukazom!

  Tešíme sa na Vašu účasť!

Zoznam kandidátov do orgánu ZO SRZ a za delegáta na snem SRZ

KANDIDÁTI NA ČLENA VÝBORU:

 1. František JANKECH   

 2. Martin RAJČAN            

 3. Pavol MELICHER Mgr. Ing

 4. Branislav ZELO            

 5. Andrej BABULÍK           

 6. Matej STRIEŽENEC     

 7. Štefan ÁBEL                  

 8. Pavol SCHRONK                   

 9. Peter ŠAMÍK

 10. Lukáš TODT                   

 11. Ján SZEKELY

 12. Ján HRISENKO

 13. Mário STAROVIČ Mgr.       

 14. Dušan GALANDÁK       

 15. Miroslav SULÁK           

 16. Igor BOMBARA Ing.            

 17. Eliška GOCKÁ Ing.               

 18. Miroslav MAJERNÍK          

 19. Ivan MELICHER Ing.            

 20. Martin LIPKA               

KANDIDÁTI NA ČLENA KONTROLNEJ KOMISIE:

 1. Pavol DZURKA

 2. František NOVELINKA

 3. Vlastimil STREČANSKÝ

 4. Roman JOŠTIC

 5. Vladimír MORAVČÍK

KANDIDÁTI ZA DELEGÁTA na XII.SNEM SRZ

 1. Marin RAJČAN

 2. Pavol MELICHER Mgr. Ing.

 3. Branislav ZELO

 4. Jaroslav HELER

 5. Eliška GOCKÁ Ing.

 6. Martin LIPKA