Členská schôdza 2017

Oznamujem všetkým členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 08.04.2017 o 09:00 v Dome Umenia Piešťany. 

Pozvánka

PROGRAM

 

 1. Otvorenie

 2. Voľba mandátovej  komisie

 3. Voľba  návrhovej komisie

 4. Správa mandátovej komisie

 5. Správa o činnosti organizácie  a výboru  za rok 2016

 6. Správa hospodára, vyhodnotenie zarybnenia za rok 2016

 7. Správa o hospodárení organizácie v roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

 8. Správa kontrolnej komisie za rok 2016

 9. Plán hlavných úloh na rok 2017

 10. Potvrdenie kooptovaných členov výboru do funkcie

 11. Diskusia

 12. Návrh  na uznesenie z členskej schôdze

 13. Záver