Členská schôdza 2016

Pozývame všetkých členov MsO SRZ Piešťany na členskú schôdzu, ktorá sa ako vždy uskutoční v Dome Umenia v Piešťanoch dňa 16.04.2016 od 09:00. Tešíme sa na spoločnú a zmysluplnú debatu, zhodnotenie uplynulého roka, stretnutie sa a výmenu zážitkov a skúseností. Radi by sme apelovali na slušnosť, dôstojnosť a ľudskosť.

Program členskej schôdze:

 1. Otvorenie

 2. Odmenenie detských rybárskych členov za reprezentáciu MsO.

 3. Správa o činnosti detských rybárskych krúžkov pod vedením p, Hellera a p. Sordyla.

 4. Voľby mandátovej a návrhovej komisie

 5. Správa mandátovej komisie

 6. Správa o činnosti organizácie  a výboru  za rok 2015

 7. Správa hospodára, vyhodnotenie zarybnenia za rok 2015

 8. Správa o hospodárení organizácie v roku 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

 9. Správa kontrolnej komisie za rok 2015

 10. Plán hlavných úloh na rok 2016

 11. Voľby delegáta a náhradníkov na mimoriadny snem SRZ

 12. Diskusia

 13. Návrh  na uznesenie z členskej schôdze

 14. Záver

Pozvánka na ČS