Informácie MsO SRZ

Výdaj povolení na rybolov pre rok 2021

Výdaj povolení na rybolov pre rok 2021 bude pokračovať v režime ako doteraz. Mení sa len deň výdaja, a to od 1.2. 2021 každú stredu od 16:00-17:00 hodiny.

Výbor MsO SRZ Piešťany oznamuje svojim členom, že vzhľadom na vydané protipandemické opatrenia Covid – 19,(zákaz vychádzania) platné na území Slovenskej republiky nie je možný výdaj povolení na rybolov pre rok 2021 obvyklým spôsobom.  Výdaj povolení bude realizovaný len na základe doručenia členského preukazu, zaplateného príslušného poplatku(napr. členský poplatok, miestne povolenie, zväzové povolenie, brigáda…) a telefonického kontaktu. Členský preukaz, doklad o zaplatení predpísaného poplatku spolu s telefonickým kontaktom žiadateľ doručí prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iným vhodným spôsobom do schránky MsO SRZ Piešťany, ul. Lipová 70/10, v  zalepenej obálke. Na obálku treba napísať : meno, priezvisko, telefónne číslo a druh povolenia, ktoré požadujete vydať !

Vybavovanie jednotlivých žiadostí  bude priebežné a bude spracované v priebehu 1 až 3 dní, v závislosti od množstva prijatých žiadostí a kapacitných možností personálu MsO.

Každú stredu od 16:00 – 17:00 sa budú vydávať hotové doklady na MsO SRZ Piešťany, cez výdajné okienko. Prípadne môže byť povolenie zaslané žiadateľovi aj poštou.

S výdajom začíname od 15.1.2021 

Podmienkou výdaja povolenia na rok 2021 je odovzdaná správne vyplnená povolenka  na rybolov  za rok 2020!    

Spôsob platenia poplatkov je nasledovný:

Číslo účtu MsO SRZ Piešťany je: SK83 0900 0000 0000 4827 8028
1. spôsob: Úhrada Bankovým prevodom:
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia
Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko

2. spôsob: Vklad na účet v Slovenskej sporiteľni v hotovosti  na účet MsO  SRZ Piešťany
Číslo účtu: SK83 0900 0000 0000 4827 8028
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia
Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko
Slúži namiesto šeku, teda kto nemá možnosť platiť bankovým prevodom.

3. spôsob: Poštovou poukážkou:
Predtlačenú poštovú poukážku je možné zaslať členovi na požiadanie  aj poštou.

Ceny jednotlivých povolení pre členov MsO:  

 • Celozväzová              146, €  Neodpracovaná brigáda  
 • Celozväzová              116, €   Odpracovaná brigáda 
 • Celozväzová, zľavnená    110,- €    Dôchodcovia ,Ženy, ZŤP 
 • Miestne povolenie            106,-€   Neodpracovaná  brigáda 
 • Miestne povolenie              76,-€   Odpracovaná brigáda 
 • Miestne, zľavnené              70,- €   Dôchodcovia ,Ženy, ZŤP 
 • Celozväzový,  deti 6 -14 rokov     25,- €
 • Miestne, deti  6 -14- rokov           15,- €
 • Miestne, deti 3-5 rokov  ( bezplatne ) 
 • Celozväzová 6 -14 rokov        10,- €
 • Celozväzová, mládež od 15-17   97,-€ 
 • Miestne, mládež od 15-17            57,-€ 
 • Členský poplatok + príspevok na športovú činnosť 30,-€

Pokiaľ člen MsO platí len členský poplatok a nemá odpracovanú brigádu, je povinný uhradiť sumu  60,- € .

Odovzdávanie povolení a prehľadov o úlovkoch za rok 2020

Povinnosť odovzdať povolenie(Prehľad o úlovkoch)

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15.januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy ak v období, na ktoré sa vzťahuje povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ  povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.( § 14, odst. 21, vyhlášky č. 381/2018 Z.z.). (viac…)

Stanovisko Rady SRZ k lovu rýb počas zákazu vychádzania

Vážení členovia SRZ, vážení loviaci rybári,
na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám pri love rýb dovoľujeme odporučiť nasledovné:

Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta. (viac…)

Zrušené brigády

Vážení rybári, brigády MsO SRZ Piešťany sú do odvolania zrušené kvôli nariadeniam vlády.

Informácia o limite privlastňovaných rýb

Rybárska stráž MsO SRZ Piešťany informuje rybárov o zmenev limite privlastňovania rýb – Pstruha Dúhového. Ten nespadá do limitu 40 ks rýb možných si privlastniť na jedno povolenie. Hoci sa táto informácia nachádza v povolení na rybolov , ide o nepravdivú informáciu.

Rada SRZ na svojom zasadnutí 7.3. 2020 prijala Uznesenie č. 41/2020, ktorým vyňala pstruha dúhového z limitu privlastnených rýb.

V praxi to znamená, že pstruh dúhový nespadá do limitu 40 ks rýb na povolenie, teda je ho možné privlastniť si viac ako 40 ks na 1 povolenie. Denný limit privlastnenia pstruha dúhového ustanovuje §14 Vyhlášky č. 381/218 Zákona o rybárstve.

Oznam o zrušení pretekov

Vzhľadom na nové obmedzenia platné od 1.10.2020 sa detský pretek Spinning Cup 2020 a rovnako aj Spinning Cup 2020 pre dospelých tento rok neuskutočnia !

Ďakujeme za pochopenie.

Výbor MsO SRZ Piešťany

Rybárska stráž