Informácie MsO SRZ

Výdaj povolení na rybolov pre rok 2021

Výbor MsO SRZ Piešťany oznamuje svojim členom, že vzhľadom na vydané protipandemické opatrenia Covid – 19,(zákaz vychádzania) platné na území Slovenskej republiky do 24.1.2021, nie je možný výdaj povolení na rybolov pre rok 2021 obvyklým spôsobom.  Výdaj povolení bude realizovaný len na základe doručenia členského preukazu, zaplateného príslušného poplatku(napr. členský poplatok, miestne povolenie, zväzové povolenie, brigáda…) a telefonického kontaktu. Členský preukaz, doklad o zaplatení predpísaného poplatku spolu s telefonickým kontaktom žiadateľ doručí prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iným vhodným spôsobom do schránky MsO SRZ Piešťany, ul. Lipová 70/10, v  zalepenej obálke. Na obálku treba napísať : meno, priezvisko, telefónne číslo a druh povolenia, ktoré požadujete vydať !

Vybavovanie jednotlivých žiadostí  bude priebežné a bude spracované v priebehu 1 až 3 dní, v závislosti od množstva prijatých žiadostí a kapacitných možností personálu MsO.

Každú stredu a piatok od 17:00 – 18:00 sa budú vydávať hotové doklady na MsO SRZ Piešťany, cez výdajné okienko. Prípadne môže byť povolenie zaslané žiadateľovi aj poštou.

S výdajom začíname od 15.1.2021 

Podmienkou výdaja povolenia na rok 2021 je odovzdaná správne vyplnená povolenka  na rybolov  za rok 2020!    

Spôsob platenia poplatkov je nasledovný:

Číslo účtu MsO SRZ Piešťany je: SK83 0900 0000 0000 4827 8028
1. spôsob: Úhrada Bankovým prevodom:
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia
Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko

2. spôsob: Vklad na účet v Slovenskej sporiteľni v hotovosti  na účet MsO  SRZ Piešťany
Číslo účtu: SK83 0900 0000 0000 4827 8028
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia
Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko
Slúži namiesto šeku, teda kto nemá možnosť platiť bankovým prevodom.

3. spôsob: Poštovou poukážkou:
Predtlačenú poštovú poukážku je možné zaslať členovi na požiadanie  aj poštou.

Ceny jednotlivých povolení pre členov MsO:  

 • Celozväzová              146, €  Neodpracovaná brigáda  
 • Celozväzová              116, €   Odpracovaná brigáda 
 • Celozväzová, zľavnená    110,- €    Dôchodcovia ,Ženy, ZŤP 
 • Miestne povolenie            106,-€   Neodpracovaná  brigáda 
 • Miestne povolenie              76,-€   Odpracovaná brigáda 
 • Miestne, zľavnené              70,- €   Dôchodcovia ,Ženy, ZŤP 
 • Celozväzový,  deti 6 -14 rokov     25,- €
 • Miestne, deti  6 -14- rokov           15,- €
 • Miestne, deti 3-5 rokov  ( bezplatne ) 
 • Celozväzová 6 -14 rokov        10,- €
 • Celozväzová, mládež od 15-17   97,-€ 
 • Miestne, mládež od 15-17            57,-€ 
 • Členský poplatok + príspevok na športovú činnosť 30,-€

Pokiaľ člen MsO platí len členský poplatok a nemá odpracovanú brigádu, je povinný uhradiť sumu  60,- € .

Odovzdávanie povolení a prehľadov o úlovkoch za rok 2020

Povinnosť odovzdať povolenie(Prehľad o úlovkoch)

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15.januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy ak v období, na ktoré sa vzťahuje povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ  povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.( § 14, odst. 21, vyhlášky č. 381/2018 Z.z.). (viac…)

Školenia a skúšky nových členov – deti

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo deti v MsO SRZ Piešťany sa budú konať v dňoch 4.2.2021, 11.2.2021 a 17.2.2021 v čase 17:00 hod.

 • Zákony o rybolove a jeho vykonávacia vyhláška
 • Určovanie druhov rýb
 • Stanovy SRZ
 • Spôsoby lovu rýb, plávana, feeder, privlač
 • Ochrana rýb a hospodárenie
 • Absolvovanie skúšky

Svoje znalosti bude záujemca o členstvo preukazovať formou testu alebo formou otázok.

Pri školení a prednáškach je potrebné, aby bol prítomný aj zákonný zástupca (rodič) alebo príbuzný !

Posledný termín pre školenie deti sa bude konať 17.2.2021

Prihláška je tu : http://piestany.mosrz.sk/wp-content/uploads/2020/09/Prihlaska-do-18-rokov-1.pdf

Násada kapra K3

Dňa 10.11.2020 prebehlo zarybnenie našich revírov kaprom – K3. Pri násade bola prítomná Kontrolná komisia tak pri nakládke, ako aj výkladke. Poďakovanie za pomoc patrí Pavlovi Dzurkovi a Vlastimilovi Strečanskému.

 • Štrkovisko Dlhé kusy 2-3140-1-1
  Lov je povolený, platí druhové hájenie vysadených druhov rýb – privlastnenie si úlovku kapra je možné až od 5.12.2020. Nasadených 2731 kg kapra.
 • Štrkoviska Kazety (všetky)
  Lov je povolený, platí druhové hájenie vysadených druhov rýb – privlastnenie si úlovku kapra je možné až od 5.12.2020. Nasadených dokopy 5943 kg kapra.
 • Kazeta 1 – 809 kg
 • Kazeta 2 – 1531 kg
 • Kazeta 3 – 1578 kg
 • Kazeta 4 – 2025 kg
 • Obtokové rameno 2-1880-1-1
  Všeobecný zákaz lovu rýb – lov povolený od 5.12.2020. Nasadených 3741 kg kapra.
 • Rimplerova važina/ Sokolovská važina 2-4413-1-1
  Všeobecný zákaz lovu rýb – lov povolený od 5.12.2020. Nasadených 1524 kg kapra.
 • Rimplerova važina 760 kg
 • Sokolovská važina 764 kg

Stanovisko Rady SRZ k lovu rýb počas zákazu vychádzania

Vážení členovia SRZ, vážení loviaci rybári,
na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám pri love rýb dovoľujeme odporučiť nasledovné:

Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta. (viac…)

Zrušené brigády

Vážení rybári, brigády MsO SRZ Piešťany sú do odvolania zrušené kvôli nariadeniam vlády.

Násada pstruha a sivoňa

Dňa 9. 10.2020 sa uskutočnilo zarybnenie Pstruhom Dúhovým a Sivoňom Potočným nasledovne :

 • Dlhé Kusy- PD ( 900 kilogramov )
 • Kazeta č.4- PD (400 kilogramov )
 • Kazeta č.3- PD ( 200 kilogramov, Sivoň Potočný 214 kilogramov) 

Sivoň Potočný lovná miera 27,- cm 

Pstruh Dúhový lovná miera  27,- cm 

Rybár je oprávnený si privlastniť v jedeň deň 4 kusy lososovitej ryby.

Dieťa od 3-14 rokov je oprávnené si v jedeň deň  privlastniť 1 kus lososovitej ryby. 

Pri nakládke a následne pri vykládke bol prítomný člen kontrolnej komisie, pán Vlastimil Strečanský. Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať členom RS Milanovi Poláčkovi , Jožkovi Minarechovi.

Informácia o limite privlastňovaných rýb

Rybárska stráž MsO SRZ Piešťany informuje rybárov o zmenev limite privlastňovania rýb – Pstruha Dúhového. Ten nespadá do limitu 40 ks rýb možných si privlastniť na jedno povolenie. Hoci sa táto informácia nachádza v povolení na rybolov , ide o nepravdivú informáciu.

Rada SRZ na svojom zasadnutí 7.3. 2020 prijala Uznesenie č. 41/2020, ktorým vyňala pstruha dúhového z limitu privlastnených rýb.

V praxi to znamená, že pstruh dúhový nespadá do limitu 40 ks rýb na povolenie, teda je ho možné privlastniť si viac ako 40 ks na 1 povolenie. Denný limit privlastnenia pstruha dúhového ustanovuje §14 Vyhlášky č. 381/218 Zákona o rybárstve.

Rybárska stráž