Archív autora: marios

Katarínske preteky 2022

MsO SRZ Piešťany srdečne pozýva všetkých rybárov i rybárky na tradičné Katarínske preteky, ktoré sa uskutočnia 26.11.2022 na Obtokovom ramene v Piešťanoch.

(viac…)

Zarybnenie pstruhom dúhovým

Dňa 13.10.2022 sa uskutoční násada – Pstruh Dúhový – Pd 2 na revíroch: Štrkovisko Dlhé Kusy (2-3140-1-1) a štrkovisko Kazeta č.4. Po zarybnení bude vyhlásený VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB v dobe trvania od 13.10.2022 do 14.10.2022 vrátane. (viac…)

Výročná členská schôdza 2022

Vážené dámy, vážení páni, priatelia rybári. Pozývame všetkých členov MsO SRZ Piešťany na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 7.5.2022 o 9:00 v Dome Umenia Piešťany. Program schôdze je v priloženom obrázku. Tešíme sa na Vašu účasť ! (viac…)

Zákaz lovu rýb – Dlhé Kusy

Zákaz lovu rýb z dôvodu uskutočnenia rybárskych pretekov podľa §20, ods.3 Zákona č. 216/2018

Štrkovisko Dlhé Kusy v smere od kanála v dňoch

22.4.2022 od 6:00 do 18:00 (piatok)

23.4.2022 od 6:00 do 18:00 (sobota)

24.4.2022 od 6:00 do 18:00 (nedeľa)

 

 

 

Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta, alebo náhradníka

Výbor MsO SRZ Piešťany oznamuje svojím  členom, že v zmysle ustanovenia Článku IV, bodu 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ,  je možné podať návrhy kandidátov do orgánov  MsO SRZ Piešťany a náhradníkov a voľby delegátov na Snem SRZ a ich náhradníkov. Svoje návrhy môžu členovia OZ SRZ Piešťany podať najneskôr do 22.4.2022.

Podrobnosti o spôsobe podania návrhu a  jeho náležitostiach, upravuje Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ, č.949/68/21 – Sekr., účinný od 1. januára 2022, v Článku IV –  Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka.

Záväzný právny predpis nájdete na internetovej adrese: https://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/

Informácia o love kapra

Lov rýb na našich vodách je možný celoročne. Na štrkoviskách Kazety (všetky) a Dlhé Kusy sa kapor môže privlastňovať celoročne, na ostatné ryby sa vzťahuje doba ochrany podľa zákona o rybárstve ! Viac informácií v článku.

(viac…)

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch a výdaj nových povolení

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch za rok 2021.

Povinnosť odovzdať povolenie.(Prehľad o úlovkoch)
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy ak v období, na ktoré sa vzťahuje povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.( § 14, odst. 21, vyhlášky č. 381/2018 Z.z.). (viac…)

Násady kapra – jeseň 2021

Jesenná násada kapra prebehne v našej organizácii 3.11.2021.

Násada prebehne do revírov : Kazety (všetky), Dlhé Kusy, Rimplerova važina a Obtokové rameno.

Na revíroch Rimplerova važina a Obtokové rameno bude platiť všeobecný zákaz lovu rýb.

Na revíroch Kazety a Dlhé Kusy bude lov povolený, avšak bez možnosti privlastnenia si úlovku kapra.

Zákaz lovu / privlastnenia si kapra bude platiť do 26.11.2021 (piatok). Lov a privlastnenie kapra bude opäť povolené od 27.11.2021 (sobota).

 

 

Oznámenie o zrušení propagačnej skrinky

Vážení členovia MsO SRZ Piešťany, na základe oznámenia Odboru orgnizačného a informatiky Mesta Piešťany, nám bolo s platnosťou od 30.9.2021 zrušené užívanie propagačnej skrinky na ulici Nálepková (pri trhovisku).

Vlastníkom a správcom propagačnej skrinky je Mesto Piešťany.

Stalo sa tak po vykonaní kontroly pracovníkmi uvedeného odboru a ich konštatovaní, že MsO SRZ Piešťany užíva dve propagačné skrinky, čo je v rozpore s platnou smernicou č. 4/2008 — Zásady poskytovania propagačných skriniek na území mesta Piešťany.

Výbor sa intenzívne zaoberá danou problematikou a v súčasnej dobe hľadá spôsob ako nahradiť informovanosť našich členov v danej lokalite Piešťan. Do tej doby môžu naši členovia získavať informácie o dianí v našej MsO prostredníctvom web stránky MsO SRZ Piešťany a prostredníctvom našich propagačných skriniek na ulici Štefániková (pri kostole) a pred sídlom našej MsO, na ulici Lipová 70/10.

Všeobecný zákaz lovu rýb – násada pstruha dúhového

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB                            

Druh vysadených rýb: Pstruh dúhový – Pd2

Zákaz lovu rýb od: 7.10.2021 do 14.10.2021 vrátane

Lov rýb je povolený od 15.10.2021 

Štrkovisko Dlhé Kusy 2-3140-1-1   

Štrkovisko Kazeta č. 4 2-3303-1-1

Štrkovisko Kazeta č. 2 2-3301-1-1

Jesenné násady 2023


Násada pstruha dúhového bude privezená do revírov Dlhé Kusy a Kazeta 2 + Kazeta 4 dňa 10.11.2023

Lov pstruha dúhového na všetkých troch revíroch bude povolený od 11.11.2023.

Zarybnenie kaprom K3 sa uskutoční túto sobotu na revíroch:
Obtokové rameno: 3500 kg (kapor výber + trofejný)
Rimplerova važina: 1000 kg
Sokolovská važina: 1000 kg
Agátky: 1000 kg
Dubové: 1000 kg
Kazeta 1: 1000 kg
Kazeta 2: 1000 kg
Kazeta 3: 1500 kg
Kazeta 4: 1500 kg
Obtokové rameno (nad bobrou hrádzou): 500 kg

Na revíroch Kazety č. 1-4 a Dubové bude platiť druhová ochrana kapra v termíne 11.11.2023 do 01.12.2023.

Na revíroch Obtokové rameno, Rimplerova važina a Agátky bude v tomto termíne všeobecný zákaz rybolovu s výnimkou počas detských pretekov 19.11. a Katarínskych pretekov 25.11. na Obtokovom ramene.

Privlastňovanie kapra / lov bude povolený od 02.12.2023.

Rybárska stráž