Aktuality

Informácia o love kapra

Lov rýb na našich vodách je možný celoročne. Na štrkoviskách Kazety (všetky) a Dlhé Kusy sa kapor môže privlastňovať celoročne, na ostatné ryby sa vzťahuje doba ochrany podľa zákona o rybárstve ! Viac informácií v článku.

(viac…)

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch a výdaj nových povolení

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch za rok 2021.

Povinnosť odovzdať povolenie.(Prehľad o úlovkoch)
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy ak v období, na ktoré sa vzťahuje povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.( § 14, odst. 21, vyhlášky č. 381/2018 Z.z.). (viac…)

Násady kapra – jeseň 2021

Jesenná násada kapra prebehne v našej organizácii 3.11.2021.

Násada prebehne do revírov : Kazety (všetky), Dlhé Kusy, Rimplerova važina a Obtokové rameno.

Na revíroch Rimplerova važina a Obtokové rameno bude platiť všeobecný zákaz lovu rýb.

Na revíroch Kazety a Dlhé Kusy bude lov povolený, avšak bez možnosti privlastnenia si úlovku kapra.

Zákaz lovu / privlastnenia si kapra bude platiť do 26.11.2021 (piatok). Lov a privlastnenie kapra bude opäť povolené od 27.11.2021 (sobota).

 

 

Oznámenie o zrušení propagačnej skrinky

Vážení členovia MsO SRZ Piešťany, na základe oznámenia Odboru orgnizačného a informatiky Mesta Piešťany, nám bolo s platnosťou od 30.9.2021 zrušené užívanie propagačnej skrinky na ulici Nálepková (pri trhovisku).

Vlastníkom a správcom propagačnej skrinky je Mesto Piešťany.

Stalo sa tak po vykonaní kontroly pracovníkmi uvedeného odboru a ich konštatovaní, že MsO SRZ Piešťany užíva dve propagačné skrinky, čo je v rozpore s platnou smernicou č. 4/2008 — Zásady poskytovania propagačných skriniek na území mesta Piešťany.

Výbor sa intenzívne zaoberá danou problematikou a v súčasnej dobe hľadá spôsob ako nahradiť informovanosť našich členov v danej lokalite Piešťan. Do tej doby môžu naši členovia získavať informácie o dianí v našej MsO prostredníctvom web stránky MsO SRZ Piešťany a prostredníctvom našich propagačných skriniek na ulici Štefániková (pri kostole) a pred sídlom našej MsO, na ulici Lipová 70/10.

Všeobecný zákaz lovu rýb – násada pstruha dúhového

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB                            

Druh vysadených rýb: Pstruh dúhový – Pd2

Zákaz lovu rýb od: 7.10.2021 do 14.10.2021 vrátane

Lov rýb je povolený od 15.10.2021 

Štrkovisko Dlhé Kusy 2-3140-1-1   

Štrkovisko Kazeta č. 4 2-3303-1-1

Štrkovisko Kazeta č. 2 2-3301-1-1

Všeobecný zákaz lovu rýb

Pozor! Od 15.3 – 31.5. platí všeobecný zákaz lovu rýb na revíroch : Rimplerova Važina , Obtokové Rameno, Agátky a VN Sĺňava

Covid pomocník pre rybárov

Vážení členovia MsO SRZ Piešťany,

Dávame Vám do pozornosti jednoduchú aplikáciu, ktorú nájdete na www.covidsport.sk a ktorá informuje o tom, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze.

Školenia a skúšky nových členov – deti

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo detí v MsO SRZ Piešťany sú pre pandémiu zrušené !

  • Zákony o rybolove a jeho vykonávacia vyhláška
  • Určovanie druhov rýb
  • Stanovy SRZ
  • Spôsoby lovu rýb, plávana, feeder, privlač
  • Ochrana rýb a hospodárenie
  • Absolvovanie skúšky

Svoje znalosti bude záujemca o členstvo preukazovať formou testu alebo formou otázok.

Pri školení a prednáškach je potrebné, aby bol prítomný aj zákonný zástupca (rodič) alebo príbuzný !

Posledný termín pre školenie deti sa bude konať 17.2.2021

Prihláška je tu : http://piestany.mosrz.sk/wp-content/uploads/2020/09/Prihlaska-do-18-rokov-1.pdf

Rybárska stráž