Aktuality

Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta, alebo náhradníka

Výbor MsO SRZ Piešťany oznamuje svojím  členom, že v zmysle ustanovenia Článku IV, bodu 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ,  je možné podať návrhy kandidátov do orgánov  MsO SRZ Piešťany a náhradníkov a voľby delegátov na Snem SRZ a ich náhradníkov. Svoje návrhy môžu členovia OZ SRZ Piešťany podať najneskôr do 22.4.2022.

Podrobnosti o spôsobe podania návrhu a  jeho náležitostiach, upravuje Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ, č.949/68/21 – Sekr., účinný od 1. januára 2022, v Článku IV –  Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka.

Záväzný právny predpis nájdete na internetovej adrese: https://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/

Informácia o love kapra

Lov rýb na našich vodách je možný celoročne. Na štrkoviskách Kazety (všetky) a Dlhé Kusy sa kapor môže privlastňovať celoročne, na ostatné ryby sa vzťahuje doba ochrany podľa zákona o rybárstve ! Viac informácií v článku.

(viac…)

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch a výdaj nových povolení

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch za rok 2021.

Povinnosť odovzdať povolenie.(Prehľad o úlovkoch)
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy ak v období, na ktoré sa vzťahuje povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.( § 14, odst. 21, vyhlášky č. 381/2018 Z.z.). (viac…)

Násady kapra – jeseň 2021

Jesenná násada kapra prebehne v našej organizácii 3.11.2021.

Násada prebehne do revírov : Kazety (všetky), Dlhé Kusy, Rimplerova važina a Obtokové rameno.

Na revíroch Rimplerova važina a Obtokové rameno bude platiť všeobecný zákaz lovu rýb.

Na revíroch Kazety a Dlhé Kusy bude lov povolený, avšak bez možnosti privlastnenia si úlovku kapra.

Zákaz lovu / privlastnenia si kapra bude platiť do 26.11.2021 (piatok). Lov a privlastnenie kapra bude opäť povolené od 27.11.2021 (sobota).

 

 

Oznámenie o zrušení propagačnej skrinky

Vážení členovia MsO SRZ Piešťany, na základe oznámenia Odboru orgnizačného a informatiky Mesta Piešťany, nám bolo s platnosťou od 30.9.2021 zrušené užívanie propagačnej skrinky na ulici Nálepková (pri trhovisku).

Vlastníkom a správcom propagačnej skrinky je Mesto Piešťany.

Stalo sa tak po vykonaní kontroly pracovníkmi uvedeného odboru a ich konštatovaní, že MsO SRZ Piešťany užíva dve propagačné skrinky, čo je v rozpore s platnou smernicou č. 4/2008 — Zásady poskytovania propagačných skriniek na území mesta Piešťany.

Výbor sa intenzívne zaoberá danou problematikou a v súčasnej dobe hľadá spôsob ako nahradiť informovanosť našich členov v danej lokalite Piešťan. Do tej doby môžu naši členovia získavať informácie o dianí v našej MsO prostredníctvom web stránky MsO SRZ Piešťany a prostredníctvom našich propagačných skriniek na ulici Štefániková (pri kostole) a pred sídlom našej MsO, na ulici Lipová 70/10.

Všeobecný zákaz lovu rýb – násada pstruha dúhového

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB                            

Druh vysadených rýb: Pstruh dúhový – Pd2

Zákaz lovu rýb od: 7.10.2021 do 14.10.2021 vrátane

Lov rýb je povolený od 15.10.2021 

Štrkovisko Dlhé Kusy 2-3140-1-1   

Štrkovisko Kazeta č. 4 2-3303-1-1

Štrkovisko Kazeta č. 2 2-3301-1-1

Všeobecný zákaz lovu rýb

Pozor! Od 15.3 – 31.5. platí všeobecný zákaz lovu rýb na revíroch : Rimplerova Važina , Obtokové Rameno, Agátky a VN Sĺňava

Covid pomocník pre rybárov

Vážení členovia MsO SRZ Piešťany,

Dávame Vám do pozornosti jednoduchú aplikáciu, ktorú nájdete na www.covidsport.sk a ktorá informuje o tom, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze.

Maximálna miera kapra


Upozorňujeme všetkých rybárov na dodržiavanie MAXIMÁLNEJ miery kapra - 60cm.

To znamená, že privlastnenie si kapra nad túto mieru nie je dovolené a bude postihované podľa platných predpisov.

Rybárska stráž