Pozvánka na VČS 2024

Vážené dámy, Vážení páni, priatelia rybári,
Srdečne pozývame všetkých členov MsO SRZ Piešťany na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 16.03.2024, od 9:00 hod. v Dome Umenia Piešťany.

PROGRAM

• Otvorenie a kontrola uznášania schopnosti výročnej
členskej schôdze
• Voľba pracovného predsedníctva
• Voľba mandátovej komisie
• Voľba návrhovej komisie
• Správa mandátovej komisie
• Správa výboru o činnosti organizácie za rok 2023
• Správa o hospodárení organizácie v roku 2023 a návrh
rozpočtu na rok 2024
• Správa kontrolnej komisie za rok 2023
• Plán hlavných úloh na rok 2024
• Diskusia
• Prijatie uznesení z výročnej členskej schôdze
• Záver

Rybárska stráž