Detské rybárske kaprové preteky Piscari Slovakia o pohár starostky obce Banka – propozície

Detské rybárske kaprové preteky Piscari Slovakia o pohár starostky obce Banka
06.05.2023 Obtokové Rameno
Propozície pretekov

Pretekov sa môžu zúčastniť len deti z našej organizácie MsO SRZ Piešťany
Organizátor: MsO SRZ Piešťany
Miesto konania: Obtokové Rameno (Piešťany), revír 2-1880-1-1
Navigácia: pri Krajinskom moste v Piešťanoch
Bodované ryby:

  • Kapor, amur, lieň, karas, sumec
  • bodujú sa ryby aj ktoré nedosahujú lovnú mieru

Lovné miesta žrebovanie pred pretekom pri prezentácii
Pretekári: len deti do veku 14 rokov (vrátane) s platným povolením na rybolov
Max. počet pretekárov: 80
Štartovné: Zdarma
Občerstvenie: je zabezpečené pre všetkých pretekárov zdarma

Odmeny:

 1. miesto: vecné ceny + pohár
 2. miesto: vecné ceny + pohár
 3. miesto: vecné ceny + pohár
 4.miesto: vecné ceny + pohár
 5.miesto: vecné ceny + pohár
každý účastník bude odmenený

Násada pred pretekmi: Kapor K3
Revír: Slepé rameno, kaprový revír, dno bahnové hĺbka 0,5m – 1m. Brehy trávnaté, s riedkym porastom stromov na východnej strane revíru. Dominantné druhy rýb: kapor, karas, pleskáč, plotica.

Povolený spôsob lovu: položená a plávaná (v zmysle zákona a vyhlášky )

Rozvrh pretekov: 
08:00 – 08:30 stretnutie, žrebovanie miest, prezentácia
09:10 – 14:00 lov
14:00 – 15:00 vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Privlastňovanie rýb: podľa platného zákona o rybárstve a platnej vykonávacej vyhlášky. Po naplnení denného limitu privlastnených rýb, chytá loviaci ryby systémom chyť a pusť, pričom bodované ryby sa mu započítavajú. Pretekár si môže privlastniť maximálne jeden kus kapra rybničného, alebo amura bieleho !

Povolený prút a vybavenie:
Rybárska udica s očkami alebo bez nich, ktorá môže byť osadená navijakom. Podberák, uvoľňovač háčikov, meter, podložka na meranie rýb povinná.

Systém hodnotenia:
1 cm = 1 bod
Víťazí pretekár s celkovým najväčším súčtom bodov.

Signál:
Zahájenie a ukončenie pretekov bude signalizované trúbením alebo výstrelom.

Zaobchádzanie s rybou :
Pri zdolávaní musí byť ryba podobratá podberákom, za prítomnosti rozhodcu šetrne zmeraná (ak je potreba) a ihneď pustená späť do vody alebo zaskakovaná / usmrtená. Ponechaná ryba musí byť v bodovacom preukaze označená krúžkom. Ryby, ktoré sa budú započítavať do hodnotenia musia mať uvedenú celkovú dĺžku a musia byť podpísané rozhodcom v štartovacom lístku. V opačnom prípade sa do hodnotenia nezapočítavajú. Privlastnené / zaskakované ryby ja zakázané vymieňať. Každá ulovená ryba musí byť šetrne zmeraná na mokrej podložke za pomoci rozhodcov alebo zákonného zástupcu a šetrne vrátená do vody !

Správanie pretekárov:
Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť, prípadne je za nich zodpovedný zákonný zástupca.

Viac informácií – prihlášky Branislav Zelo 0901 777 451, výhradne SMS: Meno Priezvisko,Vek

Možnosť zaregistrovať sa do 30.04.2023. V prípade naplneného počtu súťažiacich skôr bude už registrácia nemožná, nakoľko máme limit 80 súťažiacich.

Poznámky:

  • bodujú sa len ryby ulovené v hlavovej časti ohraničenej predným okrajom pysku a žiabrovým oblúkom.
  • povinná výbava: podberák, uvoľňovač háčikov, meter, podložka

Pred pretekom je zákaz zakrmovania!
Riaditeľ pretekov: Branislav Zelo
Hlavný rozhodca: Marcel Společník

Rybárska stráž