Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch a výdaj nových povolení

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch za rok 2021.

Povinnosť odovzdať povolenie.(Prehľad o úlovkoch)
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy ak v období, na ktoré sa vzťahuje povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.( § 14, odst. 21, vyhlášky č. 381/2018 Z.z.).

Spôsob odovzdania prehľadu o úlovkoch:
Vzhľadom k tomu, že na území Slovenskej republiky je súvislosti pandémiou Covid – 19 vyhlásený vládou SR núdzový stav a bol nariadený zákaz vychádzania (Uznesenie vlády SR č. 735 z 8. decembra 2021), nie je možné odovzdávať prehľad o úlovkoch za rok 2021 obvyklým spôsobom. Preto výbor MsO SRZ Piešťany odporúča svojim členom, aby na odovzdanie prehľadu o úlovkoch za rok 2021 využili niektorý z uvedených spôsobov:

  1. Zasielali povolenie prostredníctvom Slovenskej pošty,
  2. Prehľad o úlovkoch doručili iným vhodným spôsobom do poštovej schránky MsO SRZ Piešťany, ul. Lipová 70/10, Piešťany.

Prehľad o úlovkoch musí byť riadne vyplnený. Nevyplnený, neúplný, alebo nesprávne vyplnený prehľad o úlovkoch bude držiteľovi vrátený, na jeho dopracovanie. Zákonom stanovený termín odovzdania prehľadu o úlovkoch je 15. január. MsO SRZ Piešťany a ani RADA SRZ nie je oprávnená tento termín predlžiť. Preto upozorňujeme, že termín 15. január 2022 je pre každého držiteľa povolenia záväzný.


Výbor MsO SRZ Piešťany oznamuje svojim členom, že vzhľadom na vydané Uznesenie vlády SR č. 735 z 8. decembra 2021 (zákaz vychádzania) platné na území Slovenskej republiky, nie je možný výdaj povolení na rybolov pre rok 2022 obvyklým spôsobom. Výdaj povolení bude realizovaný len na základe doručenia členského preukazu, zaplateného príslušného poplatku(napr. členský poplatok, miestne povolenie, zväzové povolenie, brigáda …) a telefonického kontaktu žiadateľa. Členský preukaz , doklad o zaplatení predpísaného poplatku,respektíve poplatkov spolu s telefonickým kontaktom žiadateľ doručí prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iným vhodným spôsobom do schránky MsO SRZ Piešťany, ul. Lipová 70/10, v zalepenej obálke. Vybavovanie jednotlivých žiadostí bude priebežné a bude spracované v priebehu jedného až troch dní, v závislosti od množstva prijatých žiadostí a kapacitných možností personálu MsO.

Každú stredu a piatok od 17:00 – 18:00 sa budú vydávať hotové doklady na MsO SRZ Piešťany cez výdajné okienko. Prípadne môže byť povolenie zaslané žiadateľovi aj poštou. S výdajom začíname od 14.1.2022.

Podmienkou výdaja povolenia na rok 2022 je odovzdaná správne vyplnená povolenka na rybolov za rok 2021!

Spôsob platenia poplatkov je nasledovný:
Číslo účtu MsO SRZ Piešťany je: SK83 0900 0000 0000 4827 8028

1.Spôsob: Úhrada Bankovým prevodom:
Do variabilného symbolu uvádzajte: Dátum narodenia
Do popisu: Meno Priezvisko, Bydlisko

2. Spôsob: Vklad na účet v Slovenskej sporiteľni v hotovosti na účet MsO SRZ Piešťany
Číslo účtu: SK83 0900 0000 0000 4827 8028
Do variabilného symbolu uvádzajte: Dátum narodenia
Do popisu: Meno Priezvisko, Bydlisko
Slúži namiesto šeku, teda kto nemá možnosť platiť bankovým prevodom.

3. Spôsob: Poštovou poukážkou:
Predtlačenú poštovú poukážku je možné zaslať členovi na požiadanie aj poštou.

Ceny jednotlivých povolení pre členov MsO:
1. Celozväzová 146 € (neodpracovaná brigáda)
2. Celozväzová 116 € (odpracovaná brigáda)
3.Celozväzová, zľavnená 110 € (dôchodcovia, ženy, ZŤP)
4.Miestne povolenie 106 € (neodpracovaná brigáda)
5.Miestne povolenie 76 € (odpracovaná brigáda)
6.Miestne, zľavnené 70 € (dôchodcovia, ženy, ZŤP)
7.Celozväzový, deti 6 -14 rokov 25 €
8.Miestne, deti 6 -14- rokov 15 €
9. Miestne, deti 3-5 rokov ( bezplatne )
10. Celozväzová 6 -14 rokov 10 €
11. Celozväzová, mládež od 15-17 97 €
12. Miestne, mládež od 15-17 57 €
13. Členský poplatok + príspevok na športovú činnosť 30 €

Pokiaľ člen MsO platí len členský poplatok a nemá odpracovanú brigádu, je povinný uhradiť sumu 60 € .

Rybárska stráž