Detské rybárske kaprové preteky PISCARI Slovakia o pohár starostky obce Banka

MsO SRZ Piešťany, obec Banka a PISCARI Slovakia Vás srdečne pozývajú na detské rybárske kaprové preteky PISCARI Slovakia o pohár starostky obce Banka. Bližšie informácie nájdete po otvorení článku.

Organizátor:                                  MsO SRZ Piešťany

Miesto konania:                           Obtokové Rameno (Piešťany), revír 2-1880-1-1

Dátum:                                          19.6.2021 (sobota)

Navigácia:                                    pri Krajinskom moste v Piešťanoch

Bodované ryby:                           

 • Kapor, amur, lieň, karas, sumec
 • bodujú sa ryby, aj ktoré nedosahujú lovnú mieru

Lovné miesta                                 žrebovanie pred pretekom pri prezentácii

Pretekári:                                       len deti do veku 14 rokov (vrátane) s platným povolením na rybolov

Max. počet pretekárov:                100

Štartovné:                                      Zdarma

Občerstvenie:                               je zabezpečené pre všetkých pretekárov zdarma

Odmeny:                                        

 • 1.miesto: vecné ceny + pohár
 • 2.miesto: vecné ceny + pohár
 • 3.miesto: vecné ceny + pohár
 • 4.miesto: vecné ceny + pohár
 • 5.miesto: vecné ceny + pohár
 • každý účastník bude odmenený

Násada pred pretekmi:             Kapor K3

Revír: Slepé rameno, kaprový revír, dno bahnové hĺbka 0,5m – 1m. Brehy trávnaté, s riedkym porastom stromov na východnej strane revíru. Dominantné druhy rýb: kapor, karas, pleskáč, plotica

Povolené spôsob lovu: položená a plávaná (v zmysle zákona a vyhlášky )

Rozvrh pretekov:                        

 • 08:00 – 08:30 stretnutie, žrebovanie miest, prezentácia
 • 08:45 – 13:00 lov
 • 13:00 – 14:00 vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Privlastňovanie rýb:  podľa platného zákona o rybárstve a platnej vykonávacej vyhlášky. Po naplnení denného limitu privlastnených rýb, chytá loviaci ryby systémom chyť a pusť, pričom bodované ryby sa mu započítavajú. Pretekár si môže privlastniť maximálne jeden kus kapra rybničného, alebo amura bieleho !  

Povolený prút a vybavenie:    

Rybárska udica s očkami alebo bez nich, ktorá môže byť osadená navijakom. Podberák, uvoľňovač háčikov  meter, podložka na meranie rýb  povinná.

Systém hodnotenia:                  

1 cm = 1 bod

Víťazí pretekár s celkovým najväčším súčtom bodov.

Signál:

Zahájenie a ukončenie pretekov bude signalizované trúbením alebo výstrelom.

Zaobchádzanie s rybou :

Pri zdolávaní musí byť ryba podobraná podberákom, za prítomnosti rozhodcu šetrne zmeraná (ak je potreba) a ihneď pustená späť do vody alebo zasakovaná / usmrtená. Ponechaná ryba musí byť v bodovacom preukaze označená krúžkom. Ryby, ktoré sa budú započítavať do hodnotenia musia mať uvedenú celkovú dĺžku a musia byť podpísané rozhodcom v štartovacom lístku. V opačnom prípade sa do hodnotenia nezapočítavajú. Privlastnené / zasakované ryby ja zakázané vymieňať. Každá ulovená ryba  musí byť šetrne zmeraná na mokrej podložke za pomoci rozhodcov alebo zákonného zástupcu a šetrne vrátená do vody !

Správanie pretekárov:

Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť, prípadne je za nich zodpovedný zákonný zástupca. 

Viac informácií – prihlášky Branislav Zelo – 0901 777 451, výhradne SMS alebo na mail, pretek1105@gmail.com

 Do prihlášky treba uviesť: Meno Priezvisko, Vek, organizácia ktorej je mladý rybár / rybárka členom    

Možnosť zaregistrovať sa do 14.6.2021. V prípade naplneného počtu súťažiacich skôr bude už registrácia nemožná, nakoľko máme limit 100 súťažiacich.                                                                                             

Poznámky:

 • bodujú sa len ryby ulovené v hlavovej časti ohraničenej predným okrajom pysku a žiabrovým oblúkom.
 • povinná výbava: podberák, uvoľňovač háčikov, meter, podložka
 • Pred pretekom je zákaz zakrmovania!

Riaditeľ pretekov: Branislav Zelo

Hlavný rozhodca: Marcel Společník  

Rybárska stráž