Odovzdávanie povolení a prehľadov o úlovkoch za rok 2020

Povinnosť odovzdať povolenie(Prehľad o úlovkoch)

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15.januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy ak v období, na ktoré sa vzťahuje povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ  povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.( § 14, odst. 21, vyhlášky č. 381/2018 Z.z.).

Spôsob odovzdania  prehľadu o úlovkoch:

Vzhľadom k tomu, že na území Slovenskej republiky  je  súvislosti s pandémiou Covid – 19 vyhlásený vládou SR núdzový stav a bol nariadený zákaz vychádzania, nie je možné  odovzdávať prehľad o úlovkoch za rok 2020 obvyklým spôsobom. V zmysle usmernenia RADY SRZ Žilina preto výbor MsO SRZ Piešťany odporúča svojim členom aby prehľad o úlovkoch  za rok 2020  zasielali prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne prehľad o úlovkoch doručili iným vhodným spôsobom do poštovej schránky  MsO SRZ Piešťany, ul. Lipová 70, Piešťany. Prehľad o úlovkoch musí byť riadne vyplnený. Nevyplnený, neúplný, alebo nesprávne  vyplnený  prehľad o úlovkoch bude   držiteľovi vrátený na dopracovanie. Zákonom stanovený termín odovzdania  prehľadu o úlovkoch je  15. január. MsO SRZ Piešťany a ani RADA SRZ nie je oprávnená tento termín predlžiť. Preto upozorňujeme, že termín 15.január 2021 je pre každého držiteľa povolenia záväzný.

Cenník povolení na rok 2021 nájdete v časti POVOLENKY.

Rybárska stráž