Stanovisko Rady SRZ k lovu rýb počas zákazu vychádzania

Vážení členovia SRZ, vážení loviaci rybári,
na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám pri love rýb dovoľujeme odporučiť nasledovné:

Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta.

Za extravilán sa považuje vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej časti a na zástavbu určenej časti (mimo intravilánu).Tvoria ho najmä poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy a pod.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.).
Z uznesenia vlády SR, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný vyplýva, že pobyt v prírode je povolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.
Pripomíname Vám, že počas pobytu v prírode v extraviláne obce platí:
– zákaz zhromažďovania,
– zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 6 osôb,
– povinnosť za určitých podmienok mať prekryté horné dýchacie cesty.
Pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a okres Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj bez testu na ochorenie Covid-19. Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení.
Zároveň Vás žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich rybárov, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.
Upozorňujeme Vás taktiež, že v záujme podpory dodržiavania platných hygienických opatrení sme pristúpili k obmedzeniu predaja hosťovacích povolení na rybolov na revíry Rady SRZ tak, že tieto budú vydané len osobe s trvalým alebo prechodným pobytom, s miestom výkonu práce alebo vlastníckym alebo nájomným právom k nehnuteľnosti v okrese, v ktorom sa daný rybársky revír nachádza.
Prajeme Vám veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.
PETROV ZDAR !
Mgr. Barbara Schlesingerová
vedúca Organizačno – právneho odboru
SRZ – Rada Žilina
Rybárska stráž